Öcher Country - Folk - Rock
- Mundartmusik -

 


04.07.2020

Hier zu meinem neuen Musik-Video >>> O <<<

!!! Aus noch immer aktuellem Anlass !!!

De Frau Timm met Monkschotz - Video 18.04.2020


De Frau Timm met Monkschotz - Audio

 

De Frau Timm met Monkschotz
Hier den Text lesen und/oder herunterladen
Udo-S_De-Frau-Timm-met-Monkschotz_Text-Übersetzung-Begleitinfo_20-B02-HP.pdf (52.76KB)
De Frau Timm met Monkschotz
Hier den Text lesen und/oder herunterladen
Udo-S_De-Frau-Timm-met-Monkschotz_Text-Übersetzung-Begleitinfo_20-B02-HP.pdf (52.76KB)

 

Öcher Mäddchere än Öcher Jonge - Video 16.04.2020

 

Öcher Mäddchere än Öcher Jonge - Audio

Öcher Mäddchere än Öcher Jonge
Hier den Text lesen und/oder herunterladen
Udo-S_Öcher-Mäddchere-än-Öcher-Jonge_Text-Übersetzung-Begleitinfo_20-B01-HP.pdf (55.92KB)
Öcher Mäddchere än Öcher Jonge
Hier den Text lesen und/oder herunterladen
Udo-S_Öcher-Mäddchere-än-Öcher-Jonge_Text-Übersetzung-Begleitinfo_20-B01-HP.pdf (55.92KB)
  • 2017_Udo-S_Logo-HP_s-gb_24Bit_c_U-Schroll_534x204_V3